برگزاری برنامه‌های مختلف برای آشنایی نسل جوان با افکار امام