ایرلند در زمینه ازدواج همجنس‌گرایان همه‌پرسی برگزار می‌کند