نمایشگاه اشیای کاوشهای باستان شناسی محوطه چلو برپا می شود