تشویق عربستان از سوی آمریکا برای حمله به یمن یک دام است