«سیره نبوی»  تنها چیزی که امروز به آن عمل نمی کنیم