اتکای دولت به منابع نفتی کاهش می‌یابد/ از مصرف منابع صندوق توسعه ملی در هزینه جاری خودداری شود