تمام احزاب داعیه‌دار اصلاح‌طلبی در مجمع خانه احزاب شرکت می‌کنند