برای اولین بار در کشور برنامه منسجم توسعه شبکه پهنای باند تنظیم شده است