معرفی داروی جدید ایدز در کارگاه آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران