مسئله فوتبال تراکتور در حال پیگیری است/ 2 گروه کارشناسی در استان برای پیگیری حضور دارند