گل محمدی: در چهار سال گذشته ارتباطی بین مربیان لیگ و کی روش نبوده است