14 سال انتظار مردم گچساران برای تکمیل طرح آبرسانی دشت لیشتر از سد کوثر