روحانی: اراده جدی در طرف مقابل باشد، در زمان تعیین شده به توافق نهایی می‌رسیم/ فشار و تحریم را غیرقاب