دلیر: از این ضعیف‌تر نمی‌توانستیم در جودو نتیجه بگیریم