مروري بر مهم ترين عنوان هاي خبري آفريقا و خارميانه 1