بعضی مسئولان کیفیت آموزش و امکانات دانشگاه را پائین می‌آورند