وزیر بهداشت: در سفر سه روزه به ژنو، مسئولیت گروه غیرمتعهدها را بر عهده داریم