پیشگیری از وقوع جرم باید بر مبنای فرایند علمی و پژوهشی استوار باشد