اختیارات خود را با هیچ‌کس تقسیم نمی کنم/ وامدار دولت روحانی هستم