ملک سلمان:در قبال زائران خانه خدا احساس مسئولیت می‌کنیم!