گل‌محمدی: پرسپولیسی‌ها حسرت رفتن مرا نخورند؛ باشم یا نباشم عاشق این تیم هستم