رئیس جمهور به واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد می‌رود