سه گونه باکتری درآزمایشگاه مرجع کنترل کیفی مواد غذایی قزوین شناسایی شد