منشا سلحشوری جوانان لبنانی و فلسطینی حماسه پیشمرگان مسلمان کرد است