کاروان نابینایان و کم بینایان ایران در جایگاه سوم دنیا ایستاد