آغاز رقابت رکابزنان ایران در تور ژاپن با مقام بیست و چهارمی