ایران جایگزین عربستان در تامین منافع نفتی آمریکا خواهد شد