مسابقات قرآنی خنثی‌کننده تبلیغات سرد دشمن/انتظار قاریان از مسئولین سالها به طور کامل اجرا نشده