اشتراکات میان اسلام و مسیحیت بسیار گسترده است/ جنایات داعش را نباید به پای اسلام نوشت