نامجومطلق: موافق کی‌روش بودم اما او به مملکت ما توهین کرد/ حمله در این شرایط به قلعه‌نویی جوانمردانه