ادامه تولید ایران ‌140‌ پس از هفت سقوط مرگبار/ قرارداد مبهم کشور طراح و نبود نظارت سازمان هواپیمایی