عضو جبهه پایداری در مجلس: شعار «بگم بگم» هیچگاه مطلوب نبوده و نیست/نمی‌توانم بگویم که پول کثیف وجود ن