۳۰ درصد پوشاک موجود در بازار اصفهان تولید داخل استان است