وزیر کشور افغانستان شایعات توزیع سلاح به غیر نظامیان را رد کرد