انصارالله پیشنهاد «دریافت ۵ وزارتخانه» را به خاطر مردم یمن رد کرد