همایش علمی اتحادیه جهانی کشتی با حضور نمایندگان ایران