اختصاص ۱۲.۸ میلیارد تومان برای اجرای ایستگاههای پمپاژ آب کوهدشت