سیزدهمین جشنواره شعر و داستان جوان سوره کار خود را آغاز کرد