چرا باید هر روز تئاتری جماعت ملعبه دست قرار بگیرند؟