دولت روحانی به‌طورکامل از مواضع رئیس جمهور دفاع نمی‌کند