برگزاری محافل قرآنی در شهرستان های بویراحمد و باشت با حضور قاری مصری