عقل قرآنی عقل وجودی است، نه متافیزیکی/ مطهری متفکر نیست متکلم است