پوستر جشنواره شهر رونمایی شد/ معرفی پوسترهای بخش مسابقه