جشنواره دانشجویی حرکت در دانشگاه یزد آغاز به کار کرد