عربستان کشور همه مسلمانان است!/ در قبال زائران خانه خدا احساس مسئولیت می‌کنیم!