مراسم ازدواج دانشجویی و بدرقه دانشجویان به مشهد مقدس برگزار می‌شود