نماينده حامي دولت: برخي وزرا واقعا جاي دفاع باقي نگذاشته‌اند