همایش ملی مدیران استانی بسیج رسانه در گلستان برگزار می‎شود