بازدید از موزه تنوع زیستی پردیسان به مدت رایگان است