ضربه جدی سیستم بانکی به تولید/ بهره رسمی 20 درصدی تسهیلات، حامی بخش تولید نیست